header image
Home arrow Výchova a kariera arrow Výchovné a karierové poradenství arrow Školní poradenské pracoviště
Školní poradenské pracoviště Tisk E-mail
Autor: Kolektiv ŠPP   

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) zajišťuje pedagogicko-psychologické a kariérové poradenství.

Služby jsou určeny žákům, jejich rodičům (zákonným zástupcům žáka) i pedagogům. Poskytování poradenských služeb ve školách a standardní poradenské činnosti školy jsou uloženy školským zákonem a specifikovány navazující vyhláškou č. 72/2005 Sb. včetně příloh ve znění její novely platné od 1. září 2016 O poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

     Tým školního poradenského spolupracuje s asistentkami pedagoga a se spádovou pedagogicko-psychologickou poradnou. Tato spolupráce umožňuje poskytování potřebné podpory znevýhodněným žákům, řešení situací ve škole, které vyžadují odbornou intervenci a přispívá k lepší spolupráci a komunikaci mezi pedagogy školy a rodiči (zákonnými zástupci) žáků.
Snahou ŠPP je přispět k vytvoření příznivého sociálního klimatu na škole, vytvoření podmínek pro včasné odhalování potíží ve vzdělávání nebo v chování, vytvoření podmínek pro zmírňování dopadů zdravotního či sociálního znevýhodnění žáků.

Velký důraz klademe především na vzájemnou komunikaci se všemi subjekty (žáky, učiteli i rodiči).

Tým ŠPP tvoří:

Školní psycholožka - PhDr. Iva Stefanová 
Kariérová a výchovná poradkyně, vedoucí ŠPP - Mgr. Jarmila Smejkalová 
Metodička prevence - Ing. Eva Trynerová
Školní speciální pedagožka - Mgr. Jana Kycltová

ŠPP úzce spolupracuje s psycholožkou z pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 5
Mgr. Karolínou Mayerovou
Kontakt: PPP pro Prahu 5
Kuncova 1580/1


Tel. číslo: 251 611 803, 251 613 572 - poradna

Ve škole je přítomna 1x za 14 dní v úterý po předchozí domluvě.

 

Školní poradenské pracoviště - personální obsazení v roce 2017/2018

 

     Školní speciální pedagog: Mgr. Jana Kycltová

Školní speciální pedagog se podílí na vytváření programu poskytování pedagogicko-psychologických poradenských služeb ve škole, včetně programu primární prevence.

Školní speciální pedagog např.:

 • poskytuje žákům se speciálními vzdělávacími potřebami péči formou individuální a skupinové práce (max. 3 žáci ve skupině),
 • s využitím speciálně pedagogických metod rozvíjí oslabené oblasti žáků podle jejich potřeb,
 • formou reedukačních a kompenzačních cvičení se snaží o odstranění či zmírnění výukových potíží, projevů specifických poruch učení či jiných obtíží znevýhodněných žáků,
 • spolupracuje s vyučujícími při vytváření vhodných podmínek při výuce,
 • pedagogům školy a rodičům (zákonným zástupcům) znevýhodněných žáků poskytuje konzultace a poradenskou pomoc ohledně vzdělávání, výchovy či vedení žáků,
 • provádí depistáž a speciálně pedagogickou diagnostiku poruch učení.

 

Konzultační hodiny pro rodiče: čtvrtek 14:00-17:00 hod.

Po - Pá po předchozí dohodě

Kontakt: tel.: 736765402, email:

 

     Školní psycholog: PhDr. Iva Stefanová

Školní psycholog poskytuje psychologické poradenské služby žákům, jejich zákonným zástupcům a učitelům v oblastech výchovy a vzdělávání a osobnostního rozvoje. Jedná se o individuální a skupinové psychodiagnostické, intervenční a konzultační činnosti, např.:

 • pomáhá žákům při hledání vhodného učebního stylu,
 • pomáhá při řešení výchovných, výukových a osobnostních problémů,
 • diagnostikuje sociální klima třídy,
 • pracuje s třídními kolektivy,
 • provádí primární krizovou intervenci,
 • ve spolupráci s výchovným poradcem a psychologem PPP, třídními učiteli a učiteli profilových předmětů se podílí na kariérovém poradenství,
 • spolupracuje a konzultuje s pedagogickými pracovníky, vedením školy, zákonnými zástupci žáků a dalšími odborníky.

 

Konzultační hodiny pro rodiče: čtvrtek 14:00-17:00 hod.

Út, Čt, Pá po předchozí dohodě

Kontakt: tel: 725825436, email:

 

     Metodik prevence: Ing. Eva Trynerová

V rámci týmové spolupráce metodik prevence realizuje ve škole preventivní programy, jež mají za cíl minimalizaci patologických jevů v chování žáků školy. Je to například tyto činnosti:

 • realizace programu prevence zneužívání návykových látek,
 • poskytování metodického vedení ostatním pedagogickým pracovníkům při realizaci preventivních programů,
 • spolupráce s odbornými institucemi,
 • informování žáků a jejich zákonných zástupců o činnosti odborných institucí, které poskytují pomoc v problematice závislostí či jiných negativních sociálních a společenských jevů,
 • spolupráce se středisky výchovné péče, s krizovými centry a dalšími institucemi, které poskytují primární, sekundární i terciární péči,
 • poskytování konzultační a poradenské pomoci žákům a rodičům (zákonným zástupcům).

Kontakt: email:

  

     Kariérová a výchovná poradkyně, vedoucí ŠPP: Mgr. Jarmila Smejkalová

K činnosti výchovné poradkyně patří především vyhledávání žáků se speciálně vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a mimořádně nadaných.

Výchovná poradkyně:

 • spolupracuje s třídními učiteli na realizaci podpůrných a vyrovnávacích opatření pro žáky znevýhodněné ve výchovně vzdělávacím procesu (tvorba PLPP, IVP)
 • spolupracuje s třídními učiteli na řešení výchovných problémů žáků
 • spolupracuje s dalšími subjekty (PPP, SPC, OSPOD)
 • pomáhá žákům při budoucí profesní orientaci a volbě dalšího studia
 • koordinuje práci asistentů pedagoga s vyučujícími tříd, u nichž asistenti působí
 • spolupracuje se školním psychologem
 • předkládá návrhy na postup a řešení problémů žáků
 • průběžně sleduje chování žáků 
 • koordinuje spolupráci třídních učitelů se školním psychologem
 • metodicky pomáhá třídním učitelům při řešení aktuálních problémů třídních kolektivů
 • spolupracuje se školním metodikem prevence
 • spolupracuje se zákonnými zástupci dítěte

 

Konzultační hodiny: úterý od 14 do 16 hodin po předchozí emailové domluvě

Kontakt: email:

 

Ve školním roce 2017/2018 ve škole pracuje pět asistentek pedagoga:

Martina Listová        

Olga Šťastná             

Edita Burešová         

Markéta Hamplová   

Ing. Zdena Adenubi  

Aktualizováno ( čtvrtek 25. ledna 2018, 13:49 )
Aktuálně
Kolobuřt 2018
Poznávací výlet do Terezína
Poznávací výlet do Terezína
Škola v přírodě - Poslův Mlýn

Dorazili jsme v pořádku. Počasí nám přeje.

Zdravíme všechny 

Třída 5. C a 5. E 

Rozřazení žáků do 6.ročníků 2018/2019
Průkaz ISIC

Vážení rodiče,

od příštího školního roku bude škola postupně zřizovat průkazy ISIC pro žáky naší školy. Děti budou kartu používat místo čipů v jídelně a časem možná ke vstupu do školy a evidenci docházky žáků.Průkaz obsahuje fotografii dítěte a je tedy použitelný i v případě, že je třeba prokázat věk dítěte (např. v MHD).

Další využití je velmi široké: jednak pro levnější vstupy do kulturních zařízení, slevy na nákupy...... Bližší info na  ISIC.

On-line
Hosté: 90
Jsme držiteli
odpovud
Může pomoci
treti-rodic