header image
Home arrow Škola arrow O škole arrow O nás
O nás Tisk E-mail
Autor: Kamila Hubalovská   

Fakultní základní škola Brdičkova byla zařazena do sítě základních škol dnem 1. září 1986. Aktuální platné zařazení do sítě škol je pod č. j. 30 245/2001-21 ze dne 1. 1. 2002.

Jsme školou vybudovanou uprostřed sídlištní zástavby. Vzhledem k tomu, že škola má dobrou pověst na veřejnosti a v jejím nejbližším okolí, školu navštěvují také žáci z okolních obcí. Jsme dobře dopravně dostupní. V blízkosti školy je stanice metra a několika linek autobusů MHD.

Od roku 1990 škola spolupracuje s Pedagogickou fakultou UK v Praze a 24. 3. 1994 jsme byli vybráni a jmenováni Fakultní základní školou. V současné době spolupracujeme s Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy při  přípravě budoucích učitelů. Jejich studenti konají na naší škole pedagogickou praxi, popřípadě realizují své výzkumy potřebné k diplomové práci.

Kapacita školy je 1 100 žáků. K 30. 9. 2017 jsme měli 421 žáků v 18  třídách 1. – 5. ročníku a 307 žáků ve 12 třídách 6. – 9. ročníku. Kapacita družiny je 200 dětí. K danému dni navštěvovalo družinu 188 žáků školy. Školní jídelna má kapacitu 1 300 obědů.

Školu tvoří jedna panelová dvoupatrová budova, která se skládá z pěti částí. Máme zde 55 učeben, z toho 17 odborných. Mezi nejzajímavější odborné učebny patří tři počítačové učebny, z nichž jedna je určena pro výuku cizích jazyků, a 8 učeben s interaktivní tabulí. K pohybovým aktivitám žáci školy využívají  čtyři tělocvičny a hřiště s umělým povrchem. V zimním období je možné v rámci tělesné výchovy navštěvovat umělou nebo přírodní ledovou plochu, nacházející se v blízkém okolí školy.

V době přestávek mohou žáci  využívat atrium školy. V odpoledních hodinách je  žákům
k dispozici školní knihovna s čítárnou a počítači připojenými na internet, s možností kopírovat texty
pro žáky s poruchami učení. V knihovně je soustředěna většina informačních zdrojů školy. Fond tvoří naučná literatura, beletrie, encyklopedie a slovníky. Knihovnu je možné využívat při výuce. Školní knihovna je vedle svého účelu využívána  také jako vhodné místo, kde mohou pod pedagogickým dozorem účelně trávit volný čas dojíždějící děti.

Škola má vlastní keramickou dílnu. Dopoledne je využívána také mateřskými školami
v odpoledních a večerních hodinách zde pracují v kroužcích nejen žáci naší školy a jejich rodiče, ale setkáme se zde i s našimi spoluobčany. V budově školy je v odpoledních hodinách v provozu čajovna, která opět slouží nejen našim žákům, ale i mladým lidem z okolí školy jako místo jejich setkávání.

Žáci všech ročníků si ukládají šaty a osobní věci do vlastních skříněk. Škola splňuje náročné hygienické požadavky. Jsou zmodernizována dětská a učitelská WC,  po sportovní činnosti mají žáci možnost použít sprchy. Společenská místnost za pomoci výpočetní a promítací techniky umožňuje nejen samotnou výuku, ale také kulturní a divadelní vystoupení žáků. Pedagogičtí pracovníci mají
k dispozici sborovnu, která je vybavena počítači, tiskárnami, skenerem a skartovačkou.

Naši učitelé mají dlouholeté zkušenosti s dětmi se specifickými poruchami učení. Velkým přínosem
pro práci s žáky s poruchami učení je školní poradenské pracoviště, které tvoří školní psycholožky a speciální pedagožka. Škola pracuje s  nadanými žáky, kteří jsou zařazováni do tříd se specializovaným zaměřením. Od prvního ročníku otevíráme třídu s rozšířenou výukou tělesné výchovy, matematiky a anglického jazyka. V 6. – 9. ročníku nabízíme třídy s rozšířenou výukou jazyků, tělesné výchovy, matematiky, výpočetní techniky, výtvarné výchovy.

Žákům plnícím povinnou školní docházku v zahraničí poskytujeme na vyžádání konzultace, elektronickým způsobem žákům posíláme podklady pro jejich přípravu ke zkouškám.

V průběhu školního roku pořádáme školy v přírodě a lyžařský výcvik v tuzemsku i zahraničí.
Pro zájemce se konají tematické zájezdy do zahraničí, které navazují na jazykovou přípravu žáků.

Máme dobré zkušenosti  s fungováním školního parlamentu. Do jeho  činnosti jsou zapojeni zástupci všech tříd 5. – 9. ročníku. Jeho  členové přinášejí různé připomínky a náměty, které se většinou daří realizovat. Dobré klima školy spoluvytváří žáci, pracovníci školy a rodiče. Snažíme se vytvořit
pro všechny tři skupiny prostředí otevřené, prostředí důvěry a spolupráce. Pro rodiče škola pravidelně koná třídní schůzky a konzultace učitelů pro rodiče. Ředitelka školy má pro rodiče pravidelné konzultační hodiny v úterý od 16.00 hodin do 18.00 hodin.

Aktuálně
Zápis do 1. tříd 2018/2019
Veškeré informace k zápisu do 1. tříd naleznete tady
Revitalizace prostoru před školou

Vážení rodíče a žáci,

jistě jste si všimli, že před naší školou dochází k postupnému kácení stromů a keřů. Je tomu tak proto, že celý prostor se bude modernizovat a osazovat novou  zelení. Bohužel nás tedy v nejbližším období čeká opět omezení provozu.

Nemějte obavy, výuky a družiny se to NETÝKÁ!!!

Omezen bude pouze přístup do budovy. Vstup do šaten II. stupně bude možný pouze podloubím, do kterého se bude vstupovat u hlavního vchodu.

Buďte trpěliví a shovívaví. Odměnou nám bude krásná a nová odpočinková zóna před školou.

Petice proti výstavbě

Petice prot stavbě v okolí školy:

 

Noc s Andersenem - 4. ročník
Noc s Andersenem již 4. ročník
Rozřazení žáků do 6. ročníků

Vážení rodiče,

pro příští školní rok jsme museli trochu upravit pravidla pro přijímání žáků do naší školy. Přijímáme žáky ze ZŠ Mohylova a pochopitelně naše stávající žáky 5. ročníků. Protože máme v letošním 5. ročníku celkem 5 tříd, musíme je všechny rozmístit do čtyřech budoucích 6. tříd. Na více tříd už nemá škola prostory.

Žáci FZŠ Brdičkova obdrží přihlášky od třídních  učitelek.

Zaměření tříd a termíny rozřazovacích testů         

Žádost o přestup pro žáky ZŠ Mohylova  

 

On-line
Hosté: 93
Jsme držiteli
odpovud
Může pomoci
treti-rodic